Katolička Tiskovna Agencija
Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

19. srpanj 2019.

Poruke i poslanice

Apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto

Apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto

Sarajevo, 5. studeni 2018.

Propovijed nuncija pezzuta na Misi uoči 74. zasjedanja Biskupske konferencije BiH

U nedjelju, 4. studenog 2018. u večernjim satima članovi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine slavili su Euharistijsko slavlje u katedrali Srca Isusova u Sarajevu uoči svog 74. redovitog zasjedanja. Sveti misu predvodio je predsjednik BK BiH kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski. Prigodnu homiliju na talijanskom jeziku uputio je apostolski nuncij u BiH mons. Luigi Pezzuto, a na hrvatski jezik prevodio je savjetnik Apostolske nuncijature mons. Henryk M. Jagodzinski. Homiliju nuncija Pezzuta prenosimo u cijelosti na hrvatskom i na talijanskom jeziku.

Uzoriti Gospodine kardinale,
draga braćo u biskupstvu,
dragi svećenici, redovnici i redovnice,
ljubljena braćo i sestre u vjeri!

Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«

Tim je riječima gospodin Isus odgovorio pismoznancu koja je najveća zapovijed u Zakonu. Možda nam je ovo pitanje malo čudno jer, kako se čini, odgovor je očit; dapače, ovo pitanje čini se suvišnim. Zapravo, to je kao da, na primjer, pitate koje je boje snijeg. No, pismoznancu to nije bilo tako očito kao što je nama, koji smo upoznali Gospodina Isusa.

Mojsije je - kao što se vidi iz prvog čitanja – izabranom narodu prenio zapovijedi koje je primio od Boga: to su Židovi nazivali Tora, sačinjava prvih pet knjiga Staroga zavjeta. Od onoga što je Mojsije primio, židovska je tradicija razradila 613 propisa.

Ovo objašnjava zašto se pismoznanac obraća Isusu pitanjem: koji od ovih 613 propisa je najvažniji?

Usred naših napora, borbi, padova, briga, propusta može se pojaviti pitanje: na kraju krajeva, što je najvažnije u mom životu, u mom radu?

U stvari, ovo pitanje se može postaviti ne samo na osobnoj razini, nego i na obiteljskoj, na župnoj, na biskupijskoj ili na razini Biskupske konferencije. Što je ono što je najvažnije za napraviti?

Pitanje „o prvoj zapovijedi" nije jedno od mnogih; to je temeljno pitanje za onoga koji traži smisao koji će ispuniti njegov život. Mi ljudi znamo se poigrati smislom svog života, a Isus zna da reći jasnu riječ o tome znači učiniti najveću uslugu ljudskom životu. O prihvaćanju ili o odbijanju ovog trenutka istine može odlučiti svatko od nas, poduzeti mjere i odlučite dati pravi smisao vlastitom životu.

Na ovo pitanje, koje se čini tako komplicirano, Gospodin odgovara vrlo kratko, jednostavno i u isto vrijeme vrlo učinkovito: „Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje! Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih“.

Dakle, kao što nas je Gospodin Isus poučio, najbitnija i najvažnija stvar za kršćanina, pastira ili laika, jest ljubiti. Ta se ljubav u početku prelijeva na Boga, kako bi zatim doprla do bližnjeg i uvukla i njega.

Priznati, to jest, da je Gospodin apsolutan, omogućuje nam uspostaviti pravilan odnos sa svime, uključujući i bližnjega. Ako naša savjest ne priznaje Boga kao jedinog Apsolutnog, naš odnos sa stvarnošću je neispravan.

Ljubav prema Bogu, koji je prepoznat kao jedini Gospodin, jamstvo je pristupa ka jedinoj istini, biti onoga što može dati smisao životu: u tome se krije mudrost.

Kao što možete vidjeti, ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu Isus usko i bitno ujedinjuje sukladno nutarnjem redoslijedom: ljubav Boga koji nas ljubi, čini nas sposobnima da ljubimo njega i bližnjega; a u ljubavi bližnjega se očituje ljubav koju Bog ima prema nama i koju mi izražavamo prema njemu.

Istinska novost Isusove poruke je to što je stavio zajedno ljubav prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu; stvorio je tako blisku vezu između ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu da više ne možemo misliti kako imamo pogled usmjeren u nebo odvraćajući ga od zemlje.

Draga braćo i sestre,

Za mene je posebna radost koncelebrirati ovu Svetu misu u katedrali Srca Isusovog, gdje leže zemni ostaci prvog pastira ove nadbiskupije: sluge Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera. Kada govorimo o ljubavi prema Bogu i bližnjem, možemo ga uzeti kao primjer i uzor.

Ovom Svetom misom otvaramo redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Tijekom tog susreta, vaši biskupi će govoriti o važnim stvarima za život Crkve i društva u ovoj zemlji. Pozivam vas da molite na tu nakanu.

Naime, istina je da vremena u kojima živimo nisu laka, istina je da postoje mnoge poteškoće, ali je isto tako istina da su čuda moguće, čak i danas, ako smo sjedinjeni s Kristom. Jer čuda čini On; mi, pastiri i vjernici njegovi smo sluge. Naša je dužnost činiti Gospodinovu volju.

Kažem to jer mislim da naše vrijeme nije teže od onoga u kojem je živio sluga Božji Josip Stadler, koji je stigavši u ovaj grad, za nekoliko godina učinio mnoge stvari za ovu Crkvu, među kojima je i ova prekrasna katedrala.

Sveti Otac, tijekom propovijedi na zatvaranju Sinode posvećen mladima (28. listopada 2018.), je rekao:

„Vjera dolazi preko života. Kada se vjera koncentrira isključivo na doktrinarne formulacije, tada postoji opasnost da bude upućena samo umu i ne dotiče srce. A kad se usredotočuje samo na rad, to postaje moralizam i ograničavanje na društveno djelovanje. Vjera je naprotiv život: živjeti ljubav Božju koja je promijenila naše postojanje. Ne možemo biti formalisti nauka ili aktivisti; pozvani smo nastaviti Božji posao na Božji način, u blizini: blizu Njega, u međusobnom zajedništvu, bliski našoj braći. Blizina: to je tajna prenošenja “srca vjere”, a ne samo neke njene usputne osobine“

To je program za nas pastire i za svakog vjernika: prenošenje vjere; ali to će biti moguće samo ako budemo ujedinjeni s Isusom koji je prisutan u Crkvi, i ako budemo ujedinjeni među nama u Crkvi koja je Mistično Tijelo našega Gospodina. I temelj ovog jedinstva je ljubav.

„ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje i ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga".

U ovom zauzimanju, danas i uvijek, neka nam pomaže majčinska zaštita i zagovor Djevice Marije, majke Gospodinove, majke Crkve i naše majke.

---

OMELIA DI S.E. MONS. LUIGI PEZZUTO, NUNZIO APOSTOLICO.
S. MESSA ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA PLENARIA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE DI BOSNIA ED ERZEGOVINA
31 DOMENICA ORDINARIA NELL’ANNO, CATTEDRALE
DI SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ A SARAJEVO, 4 NOVEMBRE 2018.


Signor Cardinale,
Carissimi confratelli nell’episcopato,
Carissimi Sacerdoti, Religiosi e Religiose,
Amati fratelli e sorelle nella fede,

Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza”. Il secondo è questo: “Amerai il tuo prossimo come te stesso”. Non c’è altro comandamento più grande di questi». 

Con queste parole il Signore Gesù ha risposto alla domanda dello scriba qual’è più grande comandamento nella Legge. Forse, a noi la domanda sembra un po’ strana perché, a quanto pare, la risposta è ovvia; anzi tale domanda sembra essere superflua. Infatti, è come chiedere, per esempio, di che colore è la neve. Ma per lo scriba questo non era così evidente com’è per noi, che abbiamo incontrato il Signore Gesù.

Mosè – come risulta dalla prima lettura – aveva trasmesso al popolo eletto i comandamenti ricevuti da Dio: è quello che gli ebrei chiamavano Torah, racchiusa nei primi cinque libri dell’Antico Testamento. Da quello che Mosè ha ricevuto, la tradizione ebraica aveva elaborato 613 i precetti. Questo spiega la domanda che lo scriba rivolge a Gesù: quale di questi 613 precetti è il più importante?

Fra le nostre fatiche, lotte, cadute, preoccupazioni, insuccessi, può venire anche la domanda: alla fine che cos’è la cosa più importante nella mia vita, nel mio lavoro?

In verità, questa domanda può essere posta non soltanto a livello personale, ma a livello familiare, parrocchiale, diocesano o addirittura a livello di Conferenza Episcopale. Qual è la cosa più importante da fare?

La questione sul «primo dei comandamenti» non è una tra le tante; è la questione fondamentale per chi è alla ricerca di un senso che possa dare compimento alla propria vita. Ci giochiamo, noi uomini, il senso del nostro vivere e Gesù sa bene che dire una parola chiara su questo è il supremo servizio alla vita dell'uomo. Sull'accoglienza e sul rifiuto di questo momento di verità ciascuno di noi può farsi i conti, prendere le misure e scegliere di dare il senso giusto alla propria vita.

A questa domanda, che sembra così complicata, il Signore risponde in maniera molto breve, semplice e, allo stesso tempo, molto efficace: “amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza e amerai il tuo prossimo come te stesso”.

Allora, come il Signore Gesù ci ha insegnato, la cosa essenziale e la più importante per un cristiano, Pastore o fedele, è amare. Questo amore, però, si riversa inizialmente su Dio, per poi raggiungere e coinvolgere il prossimo.

Riconoscere, cioè, che il Signore è l'assoluto, permette di calibrare in maniera corretta il nostro rapporto con tutto, compreso il prossimo. Se la nostra coscienza, non riconosce che il Signore è l'unico Assoluto, il nostro rapporto con la realtà è un rapporto sfasato e scorretto.

L'amore per Dio, riconosciuto come unico Signore, è la garanzia per accedere all'unica verità possibile, al nocciolo di ciò che può dare senso alla nostra vita: sta qui la sapienza.

Come potete vedere, l'amore di Dio e l'amore del prossimo vengono strettamente ed essenzialmente unite da Gesù secondo la loro intrinseca successione: l'amore di Dio che ci ama, ci abilita ad amare lui e il prossimo; e nell'amore del prossimo si manifesta l'amore che Dio ha per noi e che noi esprimiamo verso di lui.

La vera novità del messaggio di Gesù è aver messo insieme l'amore per Dio e l'amore per il prossimo; aver creato un legame così stretto tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo che non possiamo più pensare di tenere gli occhi rivolti al cielo distogliendoli dalla terra.

Cari Fratelli e Sorelle,

Per me è motivo di particolare gioia concelebrare questa Santa Messa nella Cattedrale del Sacratissimo Cuore di Gesù, dove riposano i resti del primo Pastore di questa Arcidiocesi: il Servo di Dio Arcivescovo Josip Stadler. Quando parliamo dell’amore verso Dio e verso il prossimo possiamo prenderlo come esempio e modello.

Con questa Santa Messa inauguriamo, poi, l’Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale di Bosnia ed Erzegovina. Durante questo incontro, i vostri Vescovi,  parleranno di cose importanti per la vita della Chiesa e della società in questo Paese. Vi invito tutti a pregare per questa intenzione.

E’ vero infatti, che i tempi in cui viviamo non sono facili, è vero che ci sono tante difficoltà, ma è vero anche che i miracoli sono possibili anche oggi se siamo uniti con Cristo. Perché i miracoli li fa Lui; noi, Pastori e fedeli, siamo solo suoi servitori. E’ il nostro compito è fare la volontà del Signore.

Dico questo perché penso che i nostri tempi non sono più difficili di quelli in cui è vissuto Servo di Dio Josip Stadler, che arrivando in questa città, in pochi anni ha messo su tante cose riguardanti questa Chiesa, tra cui questa splendida cattedrale.

Il Santo Padre, durante l’omelia alla chiusura del Sinodo dedicato ai giovani (28 ottobre 2018) ha detto:

La fede passa per la vita. Quando la fede si concentra puramente sulle formulazioni dottrinali, rischia di parlare solo alla testa, senza toccare il cuore. E quando si concentra solo sul fare, rischia di diventare moralismo e di ridursi al sociale. La fede invece è vita: è vivere l’amore di Dio che ci ha cambiato l’esistenza. Non possiamo essere dottrinalisti o attivisti; siamo chiamati a portare avanti l’opera di Dio al modo di Dio, nella prossimità: stretti a Lui, in comunione tra noi, vicini ai fratelli. Prossimità: ecco il segreto per trasmettere il cuore della fede, non qualche aspetto secondario.

Questo è il programma per noi pastori e per ogni fedele: trasmettere la fede; ma questo sarà possibile solo se saremmo uniti a Gesù, che è presente nella Chiesa, e se saremmo uniti fra di noi nella Chiesa che è il Corpo Mistico del Nostro Signore. E il fondamento di quest’unione è l’amore.

amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza e amerai il tuo prossimo come te stesso”.

Ci assista in quest’opera, oggi e sempre, la materna protezione ed intercessione della Vergine Maria, Madre del Signore, Madre della Chiesa e Madre nostra.

 

PREPORUČI
Centar za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije

VIDEO

FOTO

AUDIO

  • Loading the player...
    14. srpanj 2019.

    Francesco: l’amore si esprime con la misericordia verso chi è nel bisogno

Sljedeca
 
Ured za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije

Copyright © 1996-2019 KTA BK BiH. Sva prava pridržana.
Sadržaji s ovih stranica se mogu prenositi bez posebne dozvole uz navođenje izvora.

Katolička tiskovna agncija Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine
Kaptol 32, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel/fax: + 387 33 666 865
e-mail: